Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)

Created on the 30th of October 2015 8:39 AM (CET), TheZodicaRules will contain the occasional post translated to English as well as material not published in Swedish.tisdag 29 december 2009

Folkbildarens självbedrägeri (astrologisk studie)

Det sekulärt materialistiska Sverige har idag skämt ut sig ännu mer i världens ögon genom att föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) utkorat "Fettdoktorn" till årets förvillare 2009 enligt dess lokala förståelsehorisont (AB).

Sedan jag sett att den här ärekränkande dummerjönshatten tidigare satts på Erland Lagerroth, en utmärkt spridare av modernt filosofiskt tänkande, inser jag att det här är en skändlig förening vars goda föresatser att rädda "de menlösa" från vilka urspårade föreställningar som helst inte kan uppvägas av deras eget inskränkta grundperspektiv - mer om vilket i det följande.

Att utdela denna utmärkelse är en skam, inte för mottagaren till "priset" utan för dem som utdelar det. Detta upptåg har inget med sanningssökande att göra, utan är enbart en kugge i ett system för hjärntvätt av dem som inte på eget bevåg funderar i frågor vid vetenskapens och världsåskådningarnas framkant.

VoF är en rörelse som söker staka ut gränserna för tillåtet tänkande, mainstream-tänkande, och fyller i så måtto en legitim uppgift ur perspektivet "bevara status quo och dem som i kraft av nuvarande hackordning har mest att säga till om".

Tyvärr är det också VoF-typen av människor som brände Giordano Bruno på bål för 400 år sedan, bara för att nu själva stå vid skampålen sedan Brunos visionära om än vid den tiden knappast empiriskt belagda insikter om universums beskaffenhet visat sig sannare än den officiella kosmologin!

Det sekulära svenska samhället och dess slavorganisationer tjänar samma syfte som en gång Katolska kyrkan: att behålla monopolet över vilka tankar folket har rätt att tänka.

Förutom att företräda VoF, som tror sig äga redskapen som skiljer vetande från vidskepelse men i själva verket förankrat sig i 1800-talets rejält akterseglade positivism ("inget gäller om jag inte, i min infantilitet, kan slicka på och röra vid det"), verkar Aija Sadurskis bekläda en viktig post inom statliga Högskoleverket.

Av en snabb nätsökning framgår inte direkt vilken, men i det här sammanhanget är den kunskapen inte nödvändig. Låt oss kalla henne någon slags myndighetsperson som ställer och besvarar frågor av den här typen (eller bemyndigar dylikt utredningsarbete):
 • Myndighetsutövande - kontrollera att högskolan följer lagstiftningen
 • Bologna-anpassa svensk högskola: tydliga och jämförbara examina med gemensam referensram
 • Relationen avancerad nivå / forskarnivå - ett problem
 • Vad är ett huvudsakligt område? Hur mycket kan det variera inom en utbildning?

  Källa, HSV
  Hur kan en så här väl definierad och begränsad människotyp tänkas se ut astrologiskt? Minns att vi här inte talar "astro nomoi" - det särskilda subset av mänskligt vetande där studiet av himlen reducerats till de matematiska lagar (modeller) som förklarar rörelse, utan om den astro-logik människan sedan gammalt menat lära sig från högre höjd. Logos betydde i antiken något större än senare tiders logik och astrologin är läran om vilka typer eller platonska former som myntat oss människor och vars avbilder vi i kropp och själ är.


  Sadurskis föddes förvisso under Jupiters välsignande av Solen, vilket tecknar förhöjd intelligens. Visserligen har bloggen argumenterat för att den här aspekten i Vattenelementet snarast ska läsas som emotionell intelligens (se ett antal musikerhoroskop som under en kort tid spontant grupperade sig: Elisabeth Söderström, Norah Jones, Richard Hawley). Med detta avses då avsevärt fördjupad inlevelse i människor eller sakfrågor och där t.ex. det musikaliska uttrycket förfinas långt bortom det genomsnittliga trallandet.

  Det är uppenbarligen inte denna djupa och inkännande sida som skapat tendensen att agera polis och censurmyndighet för allt som går bortom mainstream-tänkande, dvs utanför den riktning samhället vallar sina medborgare genom mobbning ("Årets förvillare") eller via direktiv till högskolorna.

  Vad man kan utläsa ur horoskopet, är att Sadurskis saknar emotionell stabilitet och konsekvens som person, men söker skyla detta genom mental disciplin. Att arbete för VoF är tydligen hennes sätt att projicera sin minst av allt mogna själsnatur på andra och genom att "rädda dem" och så känna att hon räddat sig själv undan sin berättigade fruktan att själv vara en djupt emotionell (läs: irrationell) människa.

  Bloggen har alltför många gånger visar vilket haveri modersinstinkten Kräftan och bebisens egoperspektiv Väduren kan resultera i när de agerar utan styrning. Detta är de mest primära Vatten- och Eldtecknen och bildar en "sensationalism" som t.ex. artisten Madonna eller gaphalsen Anna Anka perfekt uttrycker i sina överemotionella livsvägar.

  Denna benägenhet att okritiskt gå upp i varv för varje sinnesintryck är alltså den människotyp som folkbildaren själv tillhör men betvingar via en självrepression vi strax ska se på. I förlängningen anser hon - via VoF - att alla andra också bör gå exakt samma väg, och nå exakt den positivistiska vetenskapens trånga synsätt.

  Det är här man inser att man inte kan säga "C" förrän man klarat av "A" och "B" - för en så primitiv känslovarelse som Sadurskis blir det logiska andra steget att disciplinera sin egen natur via mainstream-åsikternas "B". Att behärska den verkliga framkanten och metafysiken, "C", är ett orimligt steg att välja, givet de placeringar i zodiakens själva början hennes livslinje placerat henne vid.

  Hon har samma infantila psyke som snittsvensken har, enligt nationalhoroskopet, och det är denna efterblivenhet i fråga om djup reflektion som, när hennes solära livsuppgift "att mamma folk i rätt riktning" tar vid, leder henne att mata dem med samma rävgift som gjort det här landet så mentalt efterblivet. Den positivistiska soppan är inte het längre.

  Till och med astrologin "fungerar", bara man vågar gå utanför sin erbarmligt trånga "empiriska modell" och, med Wittgensteins senkomna insikt, inse att alla språkspel fungerar på deras egna villkor! VoF kämpar ett inbillat krig mot okunskap i det att de tror sin egen definition av verkligheten är den enda.

  Positivisternas sjukdom är en röta som går så djupt in i själen att jag blir matt bara av att avsmaka den. Läs den alltjämt utmanande "Re-Visioning Psychology" (1976) av arketypiske psykologen James Hillman för en analys av den särskilda sorts psykopatologi som gör en naturvetenskapare.

  Att vetenskapen gör fynd är inte ställt i fråga - problemet är att de tror deras världsbild är den enda "verkliga" och att deras rön utesluter eller falsifierar andra modeller eller språkspel. Man kunde tro att väst skulle ha lärt sig något av upptäckten av den kinesiska akupunkturen vars meridianschema inte lätteligen låter sig förklaras i termer av västerländsk fysiologi. Likväl blir alla saliga på sin tro och akupunkturen "fungerar" - trots att VoF säkert skulle ha motarbetat den om de varit där i tid.

  Nu till det deprimerande i "folkbildarens" horoskop. Vi har redan sett Solen i Kräftan antyda en kallelse till att "mamma" och vårda medmänniskan, särskilt hennes spontana och enkla sinne. Detta livsverk disponeras av Kräftans härskare Månen, och detta är som sagt en vag men dock början på själens fostran: egoperspektivet är av nödvändighet smalt, spetsigt och konfrontatoriskt - tunnelseende. Subjektivismen härskar oinskränkt: "Jag tycker...".

  Låt oss gå djupare och söka subtypen till "folkbildarens" särskilda slag av korstågsfarande inskränkthet i arbetet mot subjektivismen (fastän paradoxalt baserat på exakt samma inskränkta perspektiv) - vem disponerar eller förfogar över det här "på hugget" sinnelaget?

  Mars, krigaren, i mentala och faktaorienterade Tvillingarnas tecken. Men Mars är i det här horoskopet besynnerligt konfigurerad genom att bekriga sin nära besläktade, Jungfrun - det andra av zodiakens två merkuriala (logiska) tecken.

  Mars aktiverar på sitt råa och oförfinade sätt Censurmyndigheten, Gränsdragaren och Propsaren-på-att-representera-Verkligheten: Saturnus!

  Denna begränsande och konkretiserande kraft (för gott eller ont) kastar nu sitt "onda öga" 270° fram i zodiaken. En oändlighetsslinga skapas. Aktivering --> Gränsdragning --> Aktivering --> Gränsdragning. En tumskruv som dras åt.

  Eftersom båda zodiaktecknen är merkuriala, dvs sysslar med en analytisk (söndrande) verksamhet, saknar detta fall ner i bifurkationens vanvett en ände! Den här människotypen kan inte sluta analysera, finfördela och skjuta in allt fler graderingar i ett allt mer inflexibelt system som till sist har tappat allt sikte på vad som var det ursprungliga målet. Någonstans blev den här typen en paragrafryttare och systemfascist. På något sätt stämmer den här hiskligt ohälsosamma mentala överbyggnaden perfekt in på den primitiva emotionella basen i horoskopet.

  Horoskopet tecknar via de Merkurius-disponerade ingredienserna en nidbild av den analytiska forskaren! Och under detta förment rationella eller förnuftiga mentala haveri brinner således irrationalitetens uppflammande eldar - lämpligt projicerade på "folket vars mentala rättänkande är hotat". Ja, som representant för VoF visar "folkbildaren" att makthavare ännu bränner folk på bål, allt för att dölja hur tokgalna och helt utan blick för proportioner de själva är.

  Mycket mer kan sägas om horoskopets innehåll men det är rundgången mellan Mars (psykets härskare) och Saturnus (legalisten) som gör horoskopet så fruktansvärt osympatiskt och inhumant trots pretentionerna att det befattar sig med inympande av rätt mentala strukturer på högskolenivå men också skuggor av desamma på det obildade folkets nivå.

  Givet det svenska nationalhoroskopets vädurssinne och underliggande härskare (Mars i Oxen), har Sadurskis psyk-disponent tagit ett zodiakalt steg vidare (Mars i Tvillingarna) och indikerar nu elementär logik och kunskapstillägnelse. Men Sveriges högskola är vad en äldre visdomsbaserad kultur skulle ha kallat för en intellektets förskola.

  Nationalhoroskopets "tvärstopp" i 9e sektorn för högskolestudier (Saturnus i Tvillingarna) sammanfaller intressant nog med "folkbildarens" ambitioner (Mars i Tvillingarna).

  Jag har i det sammanhanget påpekat att det som för oss betraktas som "högre utbildning" bara är "Tvillingarna" - dvs, en elementär manipulation av data baserad på Saturnus rationalitet. Det moderna Sverige (sedan Regeringsformen 1974) är inte ett spjutspetsland för äkta högre utbildning, det är ett land där högskolan likriktar och "formpressar" alla till samma typ av förnuftstänkande. Sekulära samhällen leder alltid till medborgarnas själsliga död.

  Saturnus accepterar inte metalogisk insikt, och det är just sådan som den förhånade alternativläkaren Annika Dahlqvist satt inne med (se hennes Skytt-dominerade horoskop - nytt fönster).

  Skäms VoF för ert särskilda slag av mörker och er okunskap om från vilket idéhistoriskt skede ni sprider er form av upplysning, och för att ni inte som grupp förmått förstå den sene Wittgensteins språkspelsteori och applicera den på er egen fabel om tillvaron! För naturligtvis befinner sig verkligheten inte INUTI den empiriska metodiken! Dumma arroganta imperialister!

  Om James Hillman som påbjuden litteratur inom de naturvetenskapliga ämnena räcker för att bredda den unga naturvetarens psyke, är oklart - jordmånen i det här landet är en mardröm för stora andar, genier och banbrytare. Saturnus är tvångströjan som får oss att alltid släpa några steg efter den zon där reella upptäckter görs. Saturniern är den som släpar efter och systematiserar det andra redan sett. Saturnus ÄR mainstream. Räkna inte med några för mänskligheten betydelsefulla paradigmskiften från Svedala inom överskådlig framtid.

  För "folkbildarens" extrema sammanlänkning av Mars och Saturnus, se samma fenomen (fast via andra tecken) hos Jacques Vallee, astronom, matematiker, dataexpert och folkbildare - i UFO-frågor. Till skillnad från Aija Sadurskis inskränkta skeptikerorganisation studerade Vallee betydligt mer komplexa förhållanden mellan skeptiker och "övertroende".

  Personligen var denna medskapare av det militära ArpaNet anhängare av fenomen som VoF till följd av sin otillräckliga och förlegade positivism tvingas förneka (som t.ex. astrologi och paranormala fenomen). VoF:s problem ligger inte i att de propsar på vetenskaplig metodik utan att den underliggande världsbilden vägrar befatta sig med allt som inte följer denna människokonstruktion! En yrkeskårs arrogans kan man kalla det.


  PS. Notera etiketterna sensationalism och rationalism! Här är grundtypen för en obalanserad "korstågsfarare": att både känna för mycket för en sak och sedan vara tillräckligt negativ till allt utom "förnuft" tvingar den förbjudna känslomässigheten att komma bakvägen via förnuftsdyrkan. Fantatikermentalitet, som sagt. Kombinationen har gjort Sadurskis - eller rättare sagt den typiska mentalitet hennes horoskop representerar - till en vidrig kraft i mobbandet av en god ansats till nytänkande.

  Se - om du inte redan gjort det - hur ofattbart mycket intressantare och mer hoppingivande Annika Dahlqvists horoskop är! Jag är övertygad om att hon är viktiga saker på spåren.

  *****

  VoF:s folkbildare 2009 bildar en rungande kontrast mot Dahlqvist i termer av de klassiska fyra elementen! Se här.

  Den som vill veta mer om FoV:s funktion som kollaboratör i spelet kring bl.a. svininfluensan kan ha intresse av den faktanära sammanfattningen på Toxiska epistlar. Den är garanterat fri från metafysiska fågelperspektiv på den scientistiska mentalitetens egenart. Intressant läsning om maktkampen om monopolet på "rätt åsikt".

  Jag var inte medveten om den här vidden av VoF:s taskspel när jag författade ovanstående inlaga utifrån ett arkaiskt (förvetenskapligt) visdomsperspektiv.


  *****

  Tillägg 091230

  På förekommen anledning upprepar jag några formuleringar som skulle placerats tidigare i texten:

  "...som representant för VoF..."

  "Kombinationen har gjort Sadurskis - eller rättare sagt den typiska mentalitet hennes horoskop representerar - till en vidrig kraft i mobbandet av en god ansats till nytänkande."

  Mitt svar i kommentarfältet nedan förklarar den antika praxisen att inte skilja person från sakfråga eftersom Saken ägde en högre ontologisk dignitet och sakens bärare ansågs vara dess skräddarsydda käril. Man skulle också kunna säga att antikens tänkare upplevde personligt ansvar för det man gjorde sig till språkrör för. Många svenskar av idag, och VoF tydligen, ägnar sig mest åt att spotta på hederskulturer, famla i blindo över begreppet "ära", och söka avsvära sig allt individuellt ansvar.

  17 kommentarer:

  1. Patetisk bloggpost. Du förstår helt enkelt inte vetenskaplig metodik - din övertygelse inom astrologi gör att du gärna öser hat över de som vågar stå upp och säga att det inte finns något statistiskt underlag som visar att astrologi fungerar.

   Anekdoter och personliga övertygelser är sådant VoF vill visa att de inte har någon vetenskaplig tyngd om det inte backas upp med fakta.

   Att du skriver att "VoF är samma människor som för 400 år sedan brände Giardo Bruno på bål" är bara ett stort missförstånd av VoF ifrån din sida.

   VoF brinner för att folkbilda och upplysa om vetenskap - för människors eget bästa, för människans hälsa. Medicinska behandlingar ska ha vetenskapen bakom sig - väl underbyggda undersökningar som visar att de fungerar och har effekt, för att nämna en grej.

   VoF gör detta för att föreningen brinner för att hjälpa människor.

   SvaraRadera
  2. Jag har själv inget till övers för VoF, och jag menar att det snarare är hedrande att bli utnämnd till "förvillare" av dem än tvärtom. Det är oftast kloka människor som får "utmärkelsen", Erland Lagerroth, som du nämner, är ett exempel, Eva Moberg ett annat. Men Annika Dahlqvist... för min del tycker jag det är lite knäppgöksvarning på henne. Huruvida hon har rätt i sina kostråd vet jag inte... men det låter ju ganska konstigt. Men jag har för mig att jag har läst att hon påstår att svininfluensaviruset skulle vara fabricerat av läkemedelsföretag, och det är bara för mycket! Däremot, och det är ju också bevisat, var det sk rådgivare med koppling till läkemedelsföretag som påverkade WHO att uppgradera till pandemivarning, vilket gav fritt fram för dessa företag att tjäna storkovan på onödigt och potentiellt farligt vaccin. Illa nog, men att de också skulle ha skapat viruset...
   Jag minns att du har ställt hennes horoskop här, och det var en väldig koncentration på skytten, och du var väldigt positiv till det. Min första reaktion var att det aldrig kan vara bra med en sån koncentration av planeter i ett enda tecken, det skapar ju obalans. Och dålig förmåga till reflekterande fanns också. Men kanske hon borde reflektera en aning över sina kostråd... Obs, jag säger inte kategoriskt att hon har fel och VoF rätt, utan bara att jag är lite skeptisk. Alltså skeptisk i ordets rätta bemärkelse :-)
   Och apropå det, jag kollar in VoFs sida ibland, och det har ju varit en ren herrklubb hittills, med Hansson, Larhammar och Jerkert i spetsen, den här Sadurski är ett nytt namn för mig.
   S

   SvaraRadera
  3. Nej, det är ju inte alls förvillande för allmänheten att säga att om man äter på ett visst sätt så får man inte svininfluensa och cancer? Och att man kan strunta i mammografi? Nej det låter ju helt fantastiskt smidigt att säga i en stor tidning med en miljon läsare (: Otroligt smidigt

   SvaraRadera
  4. Du kan väl inte vara förvånad att AD fick priset.
   Det borde du väl ha kunnat se i hor-oskopet.
   Haha

   SvaraRadera
  5. Kan inte mer än hålla med. När man börjar dela ut mobbingpris till sina meningsmotståndare med förhoppningen att tysta dem, då har man fallit lågt. Känns mer som uttrycket för dödskampen hos ett döende paradigm än hur man förväntar sig att seriösa vetenskapsmän ska bete sig.

   SvaraRadera
  6. Ja, för det kan ju aldrig komma något gott ur att använda vetenskaplig metodik till medicinsk forskning.
   Det är nog bättre ifall vi överlåter detta till gissningar, magkänsla och horoskop. Gillar man inte sin diagnos så kan man ju då garanterat få en annan genom att låta någon ytterligare göra ett nytt horoskop!

   SvaraRadera
  7. Specifikt till S: Som jag sade i horoskopanalysen av Dahlqvist är hennes Måne "bränd" vilket kan kosta i form av efterklokhet. Den solära rörelsen framåt överväger m.a.o. den lunara reflektion. Den senare, omvandlad till "repeterbarhet", är ju vad den materialistiska vetenskapen efterfrågar.

   Empiriskt grundad vetenskap finner ett påstående som "tron kan försätta berg" helt meningslöst då materialismen inte erkänner något annat som sin verklighet än det som astrologin benämner Jordelementet. Varken Vattnets "eterkropp" (jfr biologen Rupert Sheldrakes idé om formbildande fält) eller Luft- eller Eldkroppar existerar i den sekulära människans värld.

   Månen är således aningen grund hos Dahlqvist, men jag vet av egen erfarenhet att insikt kan ges människan UTAN empiri - direkt inifrån det egna väsendets centrum. Jag har inga problem att ge henne kredd för en kraftfull GENIE i Solen/Jupiter i Skytten!

   Denna placering kan ses hos pragmatikens fader William James, och jag har andra fall av exceptionellt insiktsfulla människor med tydliga placeringar i Skytten. Samma tecken som för övrigt som soltecken utmärker sig som det minst kriminellt belastade i min undersökning!

   Betr. svininfluensan som fabricerad hysteri på läkemedelsföretagens instiftan, är väl inte det så obegripligt? Nu försöker Sverige trassla sig ur ett överköp av medicindoser medan hela influensan kollapsar som den pseudohändelse den var! Naturligtvis har hon på det hela taget sett rätt scenario: hur genominfiltrerad världen är av läkemedelsindustrin och annan Big Business, men tyvärr kanske hon skulle ha valt orden med bättre precision.

   Skytten ÄR slarvig med uttalanden och det kostar i ett land så renons på äkta klarsyn som Sverige. (Här där vi därtill är stolta över vår kemiska industri och pillertillverkning.)

   Här har vi metoder istället, att rädda oss ur vår rädsla för den Intelligens som portades med den gamla för-materialistiska världsbilden och som i sinom tid ledde till svenskens drev mot begåvade människor (den svenska skolan - en broilerfabrik för att se till att alla utexamineras med IQ 100 och exakt samma tilltro till "förnuftets röst" - som på den här bloggen är Saturnus, dörrstängaren, en lägre instans än Jupiter, dörröppnaren.)

   *****

   Allmänt: Att inte se skogen för träden. Ibland är det stora perspektivet så långt över huvudet på mainstream-människan att marginalkommentarerna (VoF) bara kan låta på ett sätt.

   Att frukta för sitt liv så till den milda grad att man låter sig vaggas in i en stor systemapparat som "mäter och väger" tyder på att den onda materialismen totalt genomsyrat folkmentaliteten. Ingen lever längre i det här landet, alla kalkylerar och förebygger för ett LIV de inte längre vet vad det är!

   Studera vårt nationalhoroskop på bloggen, ett tvättäkta Vattuman-horoskop som älskar rutiner och metoder för att mentalt kontrollera det där läskiga och opålitliga som är "livet". Så futtiga blir människor som likställer Liv med fysiskt liv.

   Se hur symptomatiskt den berömvärde "folkbildaren" ansluter sig till den "lilla människans typ" och hur den klarsynta människan stigmatiseras som "ur spår" i direkt efterföljande inlägg.

   Jag vill understryka att det här bloggexperimentet pågått snart ett år och att det är oerhörda mängder horoskop som godtyckligt valts ut för studium men som snart nog börjat omvittna att astrologin med god precision kan förutsäga vilka som per default saknar muskulaturen att kravla upp ur den sublunära sfären - som aldrig tyckts så meningslös och darwinistiskt godtycklig som nu. Men kanske är det som kommentatören Patrick säger, ett tecken på 1800-talstänkandets dödskamp, att instifta sådana här utmärkelser.

   SvaraRadera
  8. Vill bara påpeka att Aija Sadurskis visserligen är kontaktperson för frågor om Årets förvillare 2009, men beslutet togs av hela styrelsen. Inklusive undertecknad (6 nov 1971) vars horoskop, sideriskt eller annat, du gärna får ta fram och tolka efter förmåga.

   SvaraRadera
  9. Metoden att använda en individ för att tolka och förstå tecken i tiden har gamla anor. Inte för inte stiftade Rom lagar som förbjöd astrologer att räkna på kejsarnas livslängd.

   I vissa roller uppgår den enskilde i ett större, transpersonellt drama, och det var i egenskap av VoF:s språkrör jag studerade ovanstående horoskop och fann sinnebilden av den kritiska, finfördelande analysen som börjat löpa amok - på bekostnad av den Gestaltprincip som intressant nog lyser fram så tydligt i "fettdoktorns" horoskop: den jupiteriska känslan för den stora bilden, den meta-logiska, och direkta intuitionen. (Intuition i ordets antika bemärkelse, inte den moderna betydelsen av "att gå på [blind] känsla.)

   Intuition i klassisk bemärkelse är den omedelbara insikt som i forskarkretsar kallas Heureka-upplevelse, och som för den som gör det åtföljande "förnuftsjobbet" kan innebära Nobelpris.

   Se vidare den platoniska traditionen för tankar kring ytterligare kognitiva nivåer bortom "förnuftet". Jag studerar själv sedan några år denna värld som gick förlorad då "förnuftet" förhävde sig så att människans takhöjd sänktes.

   Kvantifieringshysterin har redan lett till en rekyl. I bakvattnet Sverige hålls begreppet "holistisk" emellertid utanför mainstream-diskursen, för detta är historiskt en farmakologins högborg och ett tillhåll för metoddyrkare. Vi är alltjämt samma byråkratiska pappvändare som redan Strindberg häcklade!

   Vi ser inte våra egenintressen och därmed uppstår den yrkeskårens hybris jag talade om, men överförd på nationalsjälen som en av dess blindfläckar.

   Via bekanta kom jag på sin tid i samband med Bofors-skandalen och mutbrotten att förstå hur patetisk den provinsiella förståelsehorisonten är. Lokalbefolkningen förbittrades över omvärlden då en monokultur inte tillåter några högre reflektioner av etisk art över sig själv. Hela Sverige är fast under en liknande ostkupa, löst identifierad i inlägget.

   SvaraRadera
  10. Mycket okunnigt skrivet! Jag tänker inte slösa min tid på att ta upp alla felaktigheter. En skall jag ta upp och det är Giordano Bruno. Detta och mycket annat kunde ske i en tid av auktoritetstro. Idag har vi den vetenskapliga metoden och diskussionen där alla får vara med och som leder till att gamla auktoriteters uttalande kan förkastas som felaktiga. Denna antiauktoritära metod har fått stor respekt och hatas av de som är auktoritära. VoF avslöjar de som falskeligen använder sig av vetenskapens goda namn, och på så sätt förvillar icke-experter.
   Utan vetenskapen riskerar vi att få fler brända Giordano Bruno. Håll vetenskapen fri från sådant som inte är vetenskap!

   SvaraRadera
  11. Det är väl att du du inte ens försöker redovisa din "felsökning"! Det tyder i sig på scientistens handfallenhet inför verkligheten att han inte ens kan sklja en text med strikt vetenskapligt syfte från en retorisk framställning!

   SvaraRadera
  12. Helt makalöst att läsa. Mållös. Genom att använda ett språk som tillhör medeltiden (uppenbarligen ett sätt att försöka få texten att se professionell ut) blir kontentan i stort bara att du har för mycket fritid.

   Nja, det är väl att du håller denna typen av diskussion på en egen blogg. En eloge för det (förutsatt att du inte försöker sprida budskapet via nationell media). Lycka till med stjärnhimlen.

   SvaraRadera
  13. Jag ska inte be dig argumentera för hur du lyckas läsa in "för mycket fritid" ur "medeltida språkbruk" - det går inte eftersom konstruktionen saknar all logik och mening.

   Det gäller också det som följer. Förmår du omfatta inte bara ordet medeltid utan också antiken, och därifrån börjar faktiskt börjar läsa tänkande människor med början i Platon, ska du finna ut varför det du säger om att hålla sig utanför nationella forum är ord som bara underklasspatrask och usla potentater skulle yttra.

   Du har mycket studier kvar, men lycka till med att förstå i vilken historia du blivit satt att växa.

   SvaraRadera
  14. Och där skickades epitetet underklasspatrask rakt in i själen min. Även usel potentat tog hårt.

   Det är uppenbart att en debatt inte skulle leda någonvart, ty åsikterna vi har är skiljda som olja och vatten. Vad jag dock skall yppa, utan att vara för stor i orden, är att jag faktiskt inte trodde att det fanns människor som betrodde astrologi istället för vetenskap i det moderna samhället. Kanske det bara var en förhoppning, men jag blir verkligen rädd när jag läser vad du skriver. Inte rädd för min skull, utan rädd för att folk i forumet börjar tro på det.

   Skulle det någon gång visa sig att himlakropparnas positioner (etc etc) avgör mitt "öde" (tror inte på ödet heller) så skall jag vara den första att be om ursäkt i detta forum.

   Risken för att jag tvingas göra det är dock så försvinnande liten att jag tror att jag struntar i det ändå. I sådant fall har jag viktigare saker att tänka på.

   SvaraRadera
  15. Ödet finns, hävdade antikens bildade män utan att tveka. Så även Newtons mekanistiska biljardbollsuniversum, för vad är den materialistiska determinismen annat än ett annat ord för öde?

   Med positivismen, som jag antydde i inlägget, skar människan ner det hon betraktade som kunskapsgrundande med den exceptionellt snäva bas för omdömen som VoF omvittnar.

   Upplevelsen du har, är ömsesidig: diskussion med positivister lönar till föga. Synsättet rider högt som arrogant potentat i inbillningen att dess tvärsnitt av verkligheten skulle vara mer värt än andra. Se inläggets ord om Wittgensteins språkspel - semantiska universa.

   Scientismens problem är dess brist på historisk kunskap och att den helt saknar filosofi (självreflektion, vilken möjliggör självkritik). Den vet inte _vad_ den är, och därför generar sig VoF så remarkabelt med den här typen av negativa utmärkelser.

   Astrologin har många grenar men presenteras på den här bloggen främst som basen för psykologiska iakttagelser enligt platonisk idealistisk tradition: världen ÄR PSYKE (och sekundärt, för fallna själen, materia). Den världsbilden kräver ett uppvaknande från scientisten i hans metodfel att tro materia kan studeras genom att först eliminera observatören (dvs medvetandet).

   Problemet med ett enstaka liv på jorden i den skenande vetenskapliga bifurkationens tid (se det representativa horoskopet här ovan), är att individerna lever och dör med ett skämt till fragmentarisk världsbild, i värsta fall upphängd på en skör myt om "evolution", och helt utan något förhållande till metafysik.

   Det är scientism, bottenskrapet av västerlandets idéström, som stinker av självrättfärdig potentat och som söker bannlysa misshagliga åsiktsriktningar från den offentliga arenan. Sök dig därifrån, nu när du fått feedback på den mörka basen för ditt tänkande.

   Akta dig för Humanisternas surdeg, det är inte äkta humanism som "instiftad" av Petrarca och utövad av de mäktiga florentinska renässanshumanisterna. Humanism (precis som kristendomen) visar stadigt på Platons idealism, ej på positivistisk materialism och "empirisk metod". Människan är viktig men inte "alltings mått".

   Men som jag sade, du har en lång (och spännande) resa att integrera dig i mänsklighetens samlade kunskapstradition. Har du ödet på din sida i valet av lektyr, kan det gå riktigt väl!

   SvaraRadera
  16. Jag måste ge en eloge då du möjligtvis har lyckats använda alla ord som bör finnas med i ett svenskt högskoleprov.

   Jag förstår att du är väldigt påläst - en del av det du skriver är intressant. Däremot så har jag två invändningar:

   Vetenskapen (jag jobbar som forskare) är den mest självkritiska genren av kunskapsteori. Hela processen med hypotes->experiment->publikation andas kriticism då jag ej kan få något publicerat utan att det läses av flera andra pålästa inom ämnet.

   Det är intressant att du väljer att ta från oss epitetet filosofer. Trots allt har jag ju en filosofie magisterexamen i fysik och tillhörde också filosofiska fakulteten under mina studier, som sig bör.

   Och ödet. Här måste vi skilja på saker och ting: även fast Newton sade att det går att förutbestämma partiklars fart och riktning betyder det inte att allt är klart som korvspad som en ur den självgoda underklassen skulle uttrycka sig.

   Även fast det bara finns EN möjlig framtid (helt enkelt eftersom det är den som sker) så betyder det inte att den är möjlig att förutbestämma. Det kan finnas fler vägar genom öknen, du vet inte hur de ser ut innan du valt att äntra en av dem. Kommer du ut på andra sidan med hjälp av den, ja då vet du hur just den vägen såg ut.

   Nu skall jag gå och åka skridskor med mina andra underklasspatraskvänner. Det skall bli riktigt roligt :)!

   SvaraRadera
  17. Om du, akademiskt välvillig, ursäktar några felstavningar och tappade ord, ska du ändå se att jag i samband med den saknade filosofin enbart talar om scientismen, inte om vetenskap som känner sina gränser och därmed förmår bedriva konstruktiv dialog med granndiscipliner.

   Att mina negativa erfarenheter av kommunikation med positivister synes motsäga det uttalandet, i den mån vetenskapsgrenen vilar på positivistisk grund, det måste jag förstås medge.

   Men jag upplever väst som ett vägförgrenande som löper amok, utan någon att påminna sig vilken den övergripande gestalten var, vilken frågan var. Och den här dödsstörtningen för vårt oansvariga sätt att förhålla oss till vår egen analytiska kapacitet är lätt förklarlig: teleologin har avförts från agendan! Vår grundsyn är nihilistisk och våra skenande intellekt är narrbilder av vad som håller att ske med väst. Upplösning.

   "Klart som korvspad." Det finns dock en och annan (materialistisk) neurolog som är redo att frånkänna människan all fri vilja och egen tankeförmåga, just för att vi nerifrån atomerna och upp bara kastas runt på ett newtonskt biljardbord och där, "givet tillräcklig beräkningskraft hos våra datorer", vårt varje vägval och tanke "i princip" skulle kunna förutsägas. De här neurologerna bereds f.n. skrämmande stor plats, jämfört med de som i motvind arbetar utifrån ett idealistiskt paradigm (medvetande förorsakar materia).

   Från en lite annan ingång: Jag gillar din ökenmetafor!

   Nuet och dess arvtagare framtiden (en extrapolation) är bara en konsensusuppfattning. Som en gång rörelsen Transcendental Meditation (TM) sade i annonser: Om 10% av världens befolkning lärde sig meditera dagligen skulle alla världens krig avstanna.

   Detta skulle innebära ett så markant motivskifte i Världssjälen att självgående (habituerade) mentala komplex skulle brytas (se åter demonstrationshoroskopet för en självgående loop som överbetonar enbart livets merkurialt-logiska dimension). Platon och den indiska filosofin har mycket gemensamt, men klassicisterna har varit väldigt obenägna att medge att ljuset kommer från öster.

   Den här dagen viger jag åt indisk mytologi och funderingar över vilka logiska principer som kan tänkas dölja sig bakom det myller av släktrelationer mellan gudar och naturkrafter som fyller dessa!

   PS. "Patrask" syftade alltså enbart på scientismen, denna latenta envåldshärskare. :-)

   SvaraRadera